ท่านต้องการให้ ทต.เมืองการุ้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 0 )
0.00%
ด้านการบริการประชาชน ( 2 )
50.00%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านสุขอนามัยในชุมชน ( 2 )
50.00%