หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายประสิทธิ์ เทียนนา
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
    การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร/ระบบประปา
 
 
 
 
       
    การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
    การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
    การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 

 
 
       
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
    ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
 
 
 
       
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาทุนทางสังคม
    ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
    การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
    ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
    ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
 
       
    พัฒนาขีดสมรรถนะความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการดำเนินงานเมืองน่าอยู่
    การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
    การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10