หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เมืองการุ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายประสิทธิ์ เทียนนา
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลเทศบาล (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาส 4(2)) [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลเทศบาล (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาส 4) [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลเทศบาล (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาส 3) [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลเทศบาล (ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณี อปท.สั่งใช้คนภายนอกฯ ไตรมาส 2 ) [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลเทศบาล (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาส 1) [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ พ.ศ. 2552 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ พ.ศ. 2553 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง - การรับเงิน การจ่ายเงิน พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 88  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2562 (ฉบัยที่่ 4) [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
พระราชบัญญัตวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 109  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 86  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ. 2548 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10