หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล
เมืองการุ้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
''แหล่งรวมศรัทธาของชาวประชา
ในชุมชนเมืองการุ้ง''
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองการุ้ง
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาการศึกษา''
นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ
ปลัด ทต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมืองการุ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๘๗ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔) [ 8 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1559 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในงวดที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๔๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔) [ 8 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1029 
 
คู่มือ (ถาม-ตอบ) เพื่อการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๖๐) [ 7 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1525 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 783 
 
มติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1603 
 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที๓/๒๕๕๔ [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1123 
 
การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี๒๕๕๔ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1448 
 
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1181 
 
รายงานการประชุมวิชาการ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ เรื่อง "บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคมสวัสดิการ : ความท้าทายและทางออก" (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๓๙) [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1084 
 
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2554 [ 4 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1510 
 
การซ่อมแซมถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๒๓) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1153 
 
แนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1778 
 
การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2409 
 
การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2132 
 
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๘๙๑) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1059 
 
<< หน้าแรก...     523      524      525      526     (527)     528      529      530      531     ....หน้าสุดท้าย >> 549
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10